Milín

KS Montáže s.r.o.

Rekonstrukce elektrického vedení v Milíně Logo obce Milín

Stavba: IE-12-6009639, Milín-obnova kNN od PB_3255 k čp.290, 269
Investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 1086/10, 405 02 – Děčín
Projekce: KS Montáže s.r.o., Pražská 92, 266 01 – Beroun
Projektant: Marek Suchý, e-mail: marek.suchy@ksmontaze.cz, tel.: 777 225 113

 

Plánovaná stavba řeší rekonstrukci elektrického vedení v obci Milín.
Stávající venkovní vedení (po sloupech) bude včetně sloupů a ostatních podpěrných bodů na domech demontováno a bude nahrazeno vedením kabelovým, uloženým v zemi.

V rámci rekontrukce se nevyhneme zásahu do nemovitostí obce i občanů.
U každého nově připojovaného místa musí být vybudována nová přípojná kabelová skříň (cca o velikosti plynoměru) a to v polocení, nebo ve fasádě připojovaného domu.

V rámci rekonstrukce bude vyměněno i hlavní domovní vedení (HDV) mezi pojistkovou skříní a elektroměrem, případně starou pojistkovou skříní.


Podle platného energetického zákona, musí ČEZ Distribuce a.s. (zastoupená na základě plné moci projekční firmou) uzavřít na každé nově připojované místo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno je zpravidla 1m2 (kabelová skříň).
Za toto věcné břemeno vyplatí ČEZ Distribuce a.s. každému 1.000,- Kč jako náhradu.

Všechny náklady přímo spojené s rekontrukcí el. vedení, včetně prací na soukromých nemovitostech (opravy fasád, plotů, položení kabelů) hradí investor.

Každý z odběratelů obdrží poštou návrh smlouvy o smlouvě budoucí, která jako přílohu obsahuje zákres přibližného umístění přípojné skříně.

Pokud chcete umístit skříň do jiného místa než-li je navrženo, zakreslete místo přímo do plánku. Do plánku můžete také zakreslit trasu nového Hlavního domovního vedení, která je pro Vás optimální.
V případě dotazů neváhejte a zavolejte projektantovi na tel.: 777 225 113.
Odpovědi na časté dotazy:
 • Plánovaná výstavba začne nejdříve v létě roku 2021, nepozději pak v dubnu roku 2022
  v současnosti se vypracovává projektová dokumentace, která musí projí stavebním řízením.
  Po vydání Územního rozhodnutí se začne stavět.
 • Přerušení dodávky el. proudu bude řádově v hodinách, nejdříve se vybuduje nové kabelové vedení,
  po jeho zprovoznění se postupně přepojí všichni odběratelé,
  po přepojení všech odběratelů dojde k demontáži venkovního vedení.
 • Trasu nového hlavní domovního vedení a umístění skříně v plotu můžete upřesnit až před výstavbu, zákres trasy na smlouvě je přibližný.

Materiály ke stažení:

 • Plán rekontrukce (modrou barvou je vyznačené nové vedení a skříně): formát [PDF]
 • Plán demontáže (oranžovou barvou je vyznačena demontáž venkovního vedení): [PDF]
 • Rozpracovaný výkres stavby (postupně se mění) [PDF]
 • Plná moc k zastupování [PDF]
 • Pověření projektanta [PDF]