Kasejovice

Rekonstrukce elektrického vedení v Kasejovicích

Stavba: IE-12-0007507, Kasejovice,PJ,Chloumecká a okolí,TS,VN,NN
Investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 1086/10, 405 02 – Děčín
Projekce: KS Montáže s.r.o., Pražská 92, 266 01 – Beroun
Projektant: Marek Suchý, e-mail: marek.suchy@ksmontaze.cz, tel.: 777 225 113

Město Kasejovice společně s projekční kanceláří firmy KS Montáže s.r.o. pořádá setkání zúčastněných ve čtvrtek 25.4.2019 od 16 hodin ve Společensko kulturním centru Kasejovice č.p. 2, kde se dozvíte podrobnější informace a dostanete návrh Smlouvy o smlouvě budoucí.

 

Plánovaná stavba řeší rekonstrukci elektrického vedení ve městě Kasejovice a posílení přívodu el. energie pro plánovanou obytnou zónu Západ – Město.
Stávající venkovní vedení (po sloupech) bude včetně sloupů a ostatních podpěrných bodů na domech demontováno a bude nahrazeno vedením kabelovým, uloženým v zemi.

V rámci rekontrukce se nevyhneme zásahu do nemovitostí města i občanů.
U každého nově připojovaného místa musí být vybudována nová přípojná kabelová skříň (cca o velikosti plynoměru) a to v polocení, nebo ve fasádě připojovaného domu.

Podle platného energetického zákona, musí ČEZ Distribuce a.s. (zastoupená na základě plné moci projekční firmou) uzavřít na každé nově připojované místo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno je zpravidla 1m2 (kabelová skříň).
Za toto věcné břemeno vyplatí ČEZ Distribuce a.s. každému 1.000,- Kč jako náhradu.

Všechny náklady přímo spojené s rekontrukcí el. vedení, včetně prací na soukromých nemovitostech (opravy fasád, plotů, položení kabelů) hradí investor.

Materiály ke stažení:

  • Plán rekontrukce (modrou barvou je vyznačené nové vedení a skříně): formát [JPG] [PDF]
  • Vzor Smlouvy o smlouvě budoucí [PDF]
  • Plná moc k zastupování [PDF]